Gå til indhold

Pas

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Proceduren for ansøgning om dansk pas i Italien er derfor ændret.

Ansøgning om dansk pas kan i Italien kun indgives på ambassaden i Rom (dog kan ansøgning om pas til børn under 12 år, forlængelser af pas samt udstedelse af nødpas stadig indgives på de honorære konsulater). Ansøgning indgives ved personligt fremmøde og efter forudgående tidsbestilling. Det er ikke muligt at indgive ansøgning om dansk pas uden forudgående aftale.

Ekspeditionstiden er ca. 2-3 uger.

Pasansøgning

Pasansøgeren skal, efter forudgående aftale, personligt indlevere et udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema, som skal udfyldes og printes ud inden fremmøde. Information om databeskyttelse findes her.

I forbindelse med indgivelse af ansøgningen, vil ambassaden tage elektronisk pasfoto samt optage fingeraftryk og digital underskrift.

Derudover skal følgende dokumentation medbringes:

  • Det nuværende pas. Er passet bortkommet, medbringes andre identitetsbeviser (navnebevis eller fødselsattest), politirapport samt billedlegitimation (fx kørekort).
  • Statsborgerretsbevis. Er ansøgeren født i udlandet, skal denne medbringe Statsborgerretsbevis eller andet bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter det fyldte 22. år fra Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor. Beviset skal medbringes, medmindre ansøger har haft registreret bopæl i Danmark i mindst 3 måneder før det fyldte 22. år.
  • Vielsesattest eller navnebevis, hvis man har ændret navn siden sidst udstedte pas.
  • Betalingskort til gebyr (se nedenfor)

Nødpas / Provisorisk pas

Har man mistet sit nuværende pas under ophold i Italien (politirapport skal vedlægges), kan man ansøge om et nødpas (provisorisk pas) på ambassaden eller et af de honorære konsulater i Italien – en oversigt over de honorære konsulater findes her.

Et nødpas er et midlertidigt pas, hvis gyldighed fastsættes under hensyn til rejsens varighed samt eventuelle regler i de lande, der gennemrejses. Gyldigheden er maksimum 12 måneder. Nødpasset skal efter udløb sendes til Borgerservice i Danmark eller til en dansk repræsentation i udlandet eller afleveres ved afhentning af nyt pas.

Vær venligst opmærksom på, at det danske nødpas ikke godkendes som rejselegitimation i visse lande, så hvis du planlægger at rejse til andre lande på vej hjem til Danmark fra Italien, skal du undersøge med disse landes repræsentationer, om de anerkender det danske nødpas. Du kan også finde oplysninger om andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriet hjemmeside.

Hvis du blot skal mellemlande uden ophold i andre lande på vej hjem til Danmark, kan du sagtens rejse på et dansk nødpas. I nogle tilfælde er det muligt at flyve tilbage til Danmark på baggrund af en politirapport samt kopi af mistet pas. Det anbefales at kontakte det enkelte flyselskab.

Ved ansøgning om nødpas skal følgende medbringes:

Bemærk: Der er forhøjet gebyr ved udstedelse af nødpas uden for normal kontortid (se nedenfor).

For udstedelse af nødpas til mindreårige, er en samtykkeerklæring fra begge forældremyndighedsindehavere påkrævet (se desuden nedenfor ang. dokumentation for pas til personer under 18). Såfremt én af forældrene ikke har mulighed for at møde personligt på ambassaden/konsulatet i Italien, er det muligt at afgive samtykket digitalt med dansk cpr-nummer og NEM-ID. Den mindreårige behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Samtykket er gyldigt i 90 dage. Giv digitalt samtykke her.

Ekstrapas

I visse tilfælde er det muligt at få udstedt et ekstrapas med max. 2 års gyldighed. Det drejer sig om pas til personer med ekstraordinær og dokumenteret stor, erhvervsmæssig rejseaktivitet og som derfor ofte har deres 10-års pas til visering på andre landes ambassader/konsulater. Dokumentation/redegørelse fra arbejdsgiver skal vedlægges ansøgningen.  

Specielt ved pas til personer under 18 år

Begge forældre og barnet skal møde personligt på ambassaden. Ved pasansøgning til mindreårige skal følgende dokumenter medbringes:

  • Navne-/fødselsattest (for børn født i Italien: ”estratto di nascita” eller ”Carta d'Identità” såfremt forældrenes navne fremgår af dokumentet)
  • Forældrene skal medbringe pas eller anden form for identitetsbevis. Hvis den danske forælder er født i udlandet, skal denne medbringe Statsborgerretsbevis eller andet bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter det fyldte 22. år. Beviset skal medbringes, medmindre den danske forælder har haft registreret bopæl i Danmark i mindst 3 måneder før det fyldte 22. år.
  • I de tilfælde, hvor kun faderen er dansk og barnet er født i udlandet før den 1. juli 2014, skal forældrenes vielsesattest endvidere medbringes.

Den eller de forældre, der har forældremyndigheden, skal underskrive en samtykkeerklæring (dvs. hvis forældrene har delt forældremyndighed, skal begge underskrive samtykkeerklæringen på ansøgningsskemaet). Såfremt der kun findes én indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor medbringes.


Affidamento

At man som fraskilt forælder i Italien har fået tildelt “affidamento”, er ikke ensbetydende med, at man har eneforældremyndighed over barnet. Den anden forældrepart skal således fortsat afgive samtykkeerklæring på pasansøgningsskemaet. Dette krav kan ikke fraviges.

Pas til børn under 12 år

Fra den 15. juni 2012 er det muligt at indgive ansøgning om pas for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) på de honorære konsulater. Bemærk, at der skal medbringes 2 pasfotos, samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke, samt at de øvrige forhold for ansøgninger om pas til personer under 18 år skal opfyldes (se ovenstående).

Gebyr for pasansøgning

Gebyret kan betales med kort på ambassaden eller 3 dage inden pasansøgning til følgende konto:

Kontoindehaver: Ambasciata di Danimarca
Bank: Intesa San Paolo Spa
IBAN: IT 49 Z 030 6905 0700 0000 4229120
BIC: BCITITMM

Husk at anføre navn+fødselsdato på overførslen.

For pasgebyrer klik her.

Generel information om pas i forbindelse med overgang til biometriske pas pr. 1. januar 2012

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen. Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet.

Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse. Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette betyder, at det kun er muligt at søge om pas i Italien ved personlig henvendelse på ambassaden i Rom. Danmarks konsulater i Italien kan ikke længere modtage pasansøgninger for personer over 12 år.

Hvad kan jeg få ordnet på konsulatet efter 1. januar 2012?

Konsulaterne kan efter 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas) samt modtage pasansøgninger for børn under 12 år.

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet mere end 3 måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas.

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation i udlandet efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune i Danmark. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på www.kommune.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling, ekspeditionstid mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Alternativt bør du aftale nærmere med kommunen vedrørende udlevering i udlandet via et konsulat eller ambassade mod gebyr.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas efter den 1. januar 2012?

Har du ikke mulighed for at hente dit nye pas på ambassaden i Rom, kan du efter aftale få det tilsendt. Dog skal du være opmærksom på, at det gamle pas skal afleveres til annullering, før det nye kan fremsendes. Når det gamle pas er annulleret, kan du få det udleveret igen, hvis du ønsker det.

Skal jeg medbringe pasfotos?

Ambassaden er med det nye udstyr i stand til at tage de nødvendige fotos til passet. Ved ansøgning om almindeligt dansk pas skal ansøgeren derfor ikke længere medbringe 2 pasfotos. Til provisorisk pas (nødpas), som udstedes manuelt, skal 2 pasfotos dog fortsat medbringes.

Børn: Det anbefales dog at medbringe et nyt billede af små børn, som opfylder politiets krav (læs om krav til pasfotos her).Billedet kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at tage et foto på ambassaden, som opfylder kravene.

Kan jeg få et biometrisk pas hvis min finger er skadet?

Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få et provisorisk pas, hvis man eksempelvis har plaster, bandage eller gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Siden 1. oktober 2004 skal børn, også nyfødte og unavngivne, have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af konsulatet som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis der foreligger akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas samt krav til pas for mindreårige.


 

kontakt

Danmarks ambassade i Italien

Piazza Rio de Janeiro 3
I-00161 Roma

Tlf.:  +39 06 9763 9810
Fax: +39 06 8947 3341
E-mail: [email protected] 

 

Telefontid:

man-fre 09.30-13.00
og igen fra 15.00-16.00

Ekspeditionstid:

man-fre 09.30 -12.30

Tidsbestilling for pas:

tir + tor 14.00-16:00

fredag 09.30-12.30