Spring til indhold

United Nations World Food Programme

FN's Fødevareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisation. WFP yder fødevarebistand i kriser og katastrofer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. Derudover bekæmper WFP fattigdom og sult og fremmer fødevaresikkerhed gennem støtte til økonomisk og social udvikling.

Kort om FN's Fødevareprogram WFP

WFP’s nødhjælpsaktiviteter har gennem årene fået stadig større betydning, og organisationen er i dag verdens største humanitære organisation. WFP ydede i 2019 fødevarebistand til 86 mio. mennesker i 83 lande, hvoraf kvinder og børn udgør hovedparten af de støttede. WFP arbejder målrettet på at opnå de 17 nye Verdensmål; særligt mål 2 om afskaffelsen af sult og mål 17 omkring forbedrede partnerskaber, er centrale for organisationens arbejde.

Danmark og WFP

Foto: Rein Skullerud

I 2019 støttede Danmark WFP med et kernebidrag på 203 mio. kr. til organisationens humanitære indsatser. Hertil kommer akutte bidrag til WFP som er øremærket indsatsen i specifikke naturkatastrofer og konflikter. I 2019 var de øremærket bidrag på mere end 180 mio. kr. Størstedelen af disse bidrag er gået til operationer i Sahel, Etiopien, Sydsudan, Kenya, Yemen og Bangladesh. I 2019 indgik Danmark en partnerskabsaftale med WFP, som betyder at Danmark i perioden 2020-2022 vil støtte WFP med kernebidrag på i alt 630 mio. Aftalen er blandt andet et udtryk for en høj grad af overensstemmelse mellem WFP's arbejde og de danske udviklingspolitiske prioriteter. WFP er en central partner i gennemførelsen af Verdensmålene, der er drivkraften i den danske udviklingspolitiske og humanitære strategi: Verden 2030.

Humanitære indsatser

WFP’s humanitære arbejde drejer sig primært om at levere fødevareassistance til sårbare befolkningsgrupper i akut nød. WFP arbejder tæt sammen med de respektive landes regeringer, andre FN-organisationer samt NGO’er. WFP står pt. over for massive udfordringer, med 7 globale krisesituationer, i Bangladesh/Myanmar, Irak, Kasai regionen i den Demokratiske Republik Congo, Nigeria, Sydsudan, Syrien og Yemen, samt en række større fødevarekriser i lande som den Centralafrikanske Republik, og Mali (Sahel), samt lande i det sydlige og østlige Afrika, der er ramt af kraftig tørke eller oversvømmelser grundet vejrefænomenet El Niño. Behovet for humanitær assistance har ikke været større siden 2. Verdenskrig.

Læs om hvordan WFP arbejder i krisesituationer her.

''

Foto: WFP

Fødevareassistance

WFP er i færd med at overgå fra traditionel fødevarehjælp til mere strategisk fødevareassistance med fokus på sårbare og katastroferamte landes fødevaresikkerhed. Til dette formål har WFP udviklet en række nye redskaber, der spænder bredere end alene levering af fødevarer, og som bidrager til at fremme fødevareproduktionen regionalt og hvor muligt lokalt. I humanitære situationer er der f.eks. fokus på udvikling af lokalt fremstillede ernæringsrigtige produkter, der ikke kræver tilberedning og dermed brug af vand og brændstof (energikiks). I kronisk fødevareusikre regioner anvender WFP sit lokale opkøbsprogram (”Purchase for Progress”) for at styrke et marked for småbønder til brug for bl.a. opbygning af strategiske fødevarelagre. Endelig anvender WFP i stigende grad kontanter og fødevarekuponer i forbindelse med fødevarebistand til sårbare befolkningsgrupper som flygtninge, internt fordrevne, gravide og ammende kvinder, børn og HIV/AIDS-ramte. I 2017 forventes kontantbaseret assistance at være steget til ca. 1 milliard dollars, hvilket svarer til ca. 18 procent af WFP´s samlede humanitære indsatser.    

Læs mere om WFPs arbejde med fødevareassistance her.

Koordination af humanitære indsatser

WFP koordinerer den internationale humanitære indsats med sigte på at sikre hurtig udbringning af den humanitære assistance. Organisationen har en central rolle som leverandør af logistik på vegne af det samlede FN-system. WFP leverer flytransport af personel og gods, samt kommunikation og IT-ydelser. Endelig er WFP også sammen med FAO ansvarlig for koordinationen af indsatserne på fødevareområdet i humanitære kriser. WFP har en central rolle i effektiviseringen af det humanitære system, og er bl.a. hovedaktør i gennemførslen af det humanitære reformprogram, den Transformative Agenda. Endvidere implementerer WFP en række initiativer, der har til formål at levere til The Grand Bargain, som blev vedtaget til det humanitære topmøde i Istanbul i maj 2016. Initiativerne indebærer bl.a. en styrkelse af forbindelsen mellem det humanitære system og udviklingsarbejde, samt øget anvendelse og koordinering af programmer, der giver modtagerne kontanter fremfor fødevarer.

Udfordringer

Den største udfordring for WFP er den fortsatte globale fødevareusikkerhed, hvor omkring 820 mio. mennesker – svarende til ca. hver 9. person på jorden – er ramt af sult. En udfordring der forværres af klimaforandringer, naturkatastrofer samt menneskeskabte konflikter og kriser.

Sikkerhed

Humanitær adgang er under stigende pres i en række af klodens brændpunkter, hvilket sætter begrænsninger for organisationens rækkevide. Sikkerheden for WFP’s personale i skrøbelige og konfliktramte områder udgør endnu en udfordring for organisationen. Det samme gør WFP’s mangeårige engagement i ofte de samme langvarige kriser rundt om på kloden, hvilket lægger beslag på en stadig større andel af organisationens ressourcer. WFP har mere end 14.000 ansatte, hvoraf 90 pct. arbejder i felten.

Opdateret januar 2019

Ved spørgsmål, kontakt romamb@um.dk


Læs mere om WFP her og WFP's nordiske kontor her

 

Find den danske organisationsstrategi for
samarbejdet med WFP for 2017-21 her.

Fakta om WFP

Eksekutivdirektør: David Beasley (2017), USA

Bestyrelse: 36 medlemmer.

Danmarks kernebidrag i 2017 (til humanitære indsatser): 203 mio. DKK
Danmarks øremærkede bidrag i 2017 til specifikke naturkatastrofer og konflikter: 225 mio. DKK

 

''

Følg WFP på de sociale medier