Spring til indhold

United Nations World Food Programme

FN's Fødevareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisation. WFP yder fødevarebistand i kriser og katastrofer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. Derudover bekæmper WFP fattigdom og sult og fremmer fødevaresikkerhed gennem støtte til økonomisk og social udvikling samt opbygning af modstandskraft mod klimaforandringerne.

Kort om FN's Fødevareprogram WFP

WFP’s operationer foregår i verdens største sultkriser. WFP arbejder målrettet på at opnå de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling; særligt mål 2 om afskaffelsen af sult og fejlernæring samt mål 17 omkring forbedrede partnerskaber, er centrale for organisationens arbejde. WFP ydede i 2019 fødevarebistand til 87 mio. mennesker i 83 lande, hvoraf kvinder og børn udgjorde hovedparten af de støttede.

Danmark og WFP

Danmarks Ambassadør, Erik Vilstrup Lorenzen, med WFP's Viceeksekutivdirektør Ute Klamert. Foto: Rein Skullerud

WFP og Danmark har en fælles strategisk interesse i at forbedre fødevaresikkerheden, særligt i de mest udsatte lande og situationer (Verdensmål 2); og i at arbejde med at fremme partnerskaber for at opnå Verdensmålene (SDG 17).

Samarbejdet mellem WFP og Danmark er fastlagt i en strategisk partnerskabsaftale, som sætter fokus på fødevaresikkerhed i akutte og langvarige kriser og behovet for at styrke levevilkår for de mest udsatte gennem operationelt arbejde på tværs af nødhjælp, udvikling og fredsopbygning.

I 2019 støttede Danmark WFP med et kernebidrag på 203 mio. kr. til organisationens humanitære indsatser. Hertil kommer akutte bidrag til WFP som er øremærket indsatsen i specifikke naturkatastrofer og konflikter. I 2019 udgjorde de humanitære øremærkede bidrag 108 mio. kr., der er gået til operationer i Burkina Faso, Mali, Niger i Sahel-regionen, til Lake Chad-regionen, Kenya og Sydsudan, samt til Bangladesh og Yemen. Hertil kommer 50 mio. kr. i udviklingsbistand til WFP’s indsats for mere lagsigtet fødevaresikkerhed i Mali. Samlet bidrog Danmark således i 2019 med 441 mio. kr. til WFP.

Humanitære indsatser

WFP’s humanitære arbejde drejer sig primært om at levere fødevareassistance til sårbare befolkningsgrupper i akut nød. WFP arbejder tæt sammen med de respektive landes regeringer, andre FN-organisationer, privatsektoren og civilsamfundsorganisationer. WFP står pt. over for massive udfordringer, med 8 krisesituationer, i Afghanistan, den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Nigeria, Sudan, Sydsudan, Syrien og Yemen, samt en række større fødevarekriser i lande som den Centralafrikanske Republik, Burkina Faso og Mali (Sahel), samt lande i det sydlige og østlige Afrika, der er ramt af kraftig tørke eller oversvømmelser grundet vejrefænomenet El Niño. 

Læs om hvordan WFP arbejder i krisesituationer her.

''

Foto: WFP

Fødevareassistance

WFP er i færd med at overgå fra traditionel fødevarehjælp til mere strategisk fødevareassistance med fokus på sårbare og katastroferamte landes fødevaresikkerhed. Til dette formål har WFP udviklet en række nye redskaber, der spænder bredere end alene levering af fødevarer, og som bidrager til at fremme fødevareproduktionen regionalt og hvor muligt lokalt. I humanitære situationer er der f.eks. fokus på udvikling af lokalt fremstillede ernæringsrigtige produkter, der ikke kræver tilberedning og dermed brug af vand og brændstof (energikiks). I kronisk fødevareusikre regioner anvender WFP sit lokale opkøbsprogram for at styrke et marked for småbønder til brug for bl.a. opbygning af strategiske fødevarelagre. Endelig anvender WFP i stigende grad kontanter og fødevarekuponer i forbindelse med fødevarebistand til sårbare befolkningsgrupper som flygtninge, internt fordrevne, gravide og ammende kvinder, børn og HIV/AIDS-ramte. I 2020 forventes kontantbaseret assistance at stige  til ca. 2 milliarder dollars, hvilket svarer til ca. 37 procent af WFP´s samlede humanitære indsatser.    

Læs mere om WFP’s arbejde med fødevareassistance her.

Koordination af humanitære indsatser

WFP har en central rolle som leverandør af logistik på vegne af det samlede FN-system. WFP leverer flytransport af personel og gods, samt kommunikation og IT-ydelser. Endelig er WFP også sammen med FAO ansvarlig for koordinationen af indsatserne på fødevareområdet i humanitære kriser.

Udfordringer

Den største udfordring for WFP er, at den globale fødevareusikkerhed i de seneste tre år har været stigende, dvs. at udviklingen går i den gale retning. 821 mio. mennesker er aktuelt kronisk underernærede – svarende til 1 ud af 9 mennesker. Mere end 113 mio. mennesker i 53 lande er ramt af akut sult, som kræver hurtig fødevareassistance.

Fødevarekriserne skyldes primært konflikt og klimaforandringer.

Sikkerhed

Humanitær adgang er under stigende pres i en række af klodens brændpunkter, hvilket sætter begrænsninger for organisationens rækkevidde. Sikkerheden for WFP’s personale i skrøbelige og konfliktramte områder udgør endnu en udfordring for organisationen. To tredjedele af WFP’s operationer foregår i lande, der er ramt af krig og konflikt, og hvor fødevareusikkerheden er størst. Hertil kommer, at mange af kriserne er langvarige, hvorfor de lægger beslag på WFP’s ressourcer år efter år. WFP har mere end 17.000 internationale og lokale ansatte, hvoraf 90 pct. arbejder i felten.

Opdateret januar 2020

Ved spørgsmål, kontakt romamb@um.dk


Læs mere om WFP her og WFP's nordiske kontor her

 

Find den danske organisationsstrategi for
samarbejdet med WFP for 2017-21 her.

Fakta om WFP

Eksekutivdirektør: David Beasley (2017), USA

Bestyrelse: 36 medlemmer.

Danmarks kernebidrag i 2019 (til humanitære indsatser): 203 mio. DKK
Danmarks øremærkede bidrag i 2019 til specifikke naturkatastrofer og konflikter: 181 mio. DKK

 

''

Følg WFP på de sociale medier