Spring til indhold

United Nations World Food Programme

FN's Fødevareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisation. WFP yder fødevarebistand i kriser og katastrofer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. Derudover bekæmper WFP fattigdom og sult og fremmer fødevaresikkerhed gennem støtte til økonomisk og social udvikling.

Kort om FN's Fødevareprogram WFP

WFP’s nødhjælpsaktiviteter har gennem årene fået stadig større betydning, og organisationen er i dag verdens største humanitære organisation. WFP ydede i 2015 fødevarebistand til 76,7 mio. mennesker i 81 lande, hvoraf kvinder og børn udgør hovedparten af de støttede. 53 pct. af WFP’s samlede humanitære støtte går desuden til Afrika syd for Sahara. WFP arbejder målrettet på at opnå de 17 nye Verdensmål; særligt mål 2 om afskaffelsen af sult og mål 17 omkring forbedrede partnerskaber, er centrale for organisationens arbejde.

Danmark og WFP

''

Foto: WFP

I 2015 støttede Danmark WFP med et kernebidrag på 210 mio. kr. til organisationens humanitære indsatser. Hertil kommer akutte bidrag til WFP som er øremærket indsatsen i specifikke naturkatastrofer og konflikter. I 2015 er størstedelen af disse bidrag gået til operationer i Syrien, Myanmar, Nepal og Yemen. I 2016 indgik Danmark en partnerskabsaftale med WFP, som betyder at Danmark i perioden 2017-2021 vil støtte WFP med kernebidrag på i alt 630 mio. Aftalen er blandt andet et udtryk for en høj grad af overensstemmelse mellem WFP's arbejde og de danske udviklingspolitiske prioriteter. WFP er en central partner i gennemførelsen af den danske humanitære strategi og anvender en rettighedsbaseret tilgang bl.a. i forhold til ligestilling og beskyttelse af sårbare grupper.  

Humanitære indsatser

WFP’s humanitære arbejde drejer sig  primært om at levere fødevareassisstance til sårbare befolkningsgrupper i akut nød som følge af natur- eller menneskeskabte katastrofer. WFP arbejder tæt sammen med de respektive landes regeringer, andre FN-organisationer samt NGO’er. WFP står pt. over for massive udfordringer med 4 globale nødsituationer, i Irak, Sydsudan, Syrien og Yemen, samt en række større fødevarekriser i lande som den Centralafrikanske Republik, og Mali (Sahel), samt lande i det sydlige og østlige Afrika, der er ramt af kraftig tørke eller oversvømmelser grundet vejrefænomenet El Niño.

Læs om hvordan WFP arbejder i krisesituationer her.

''

Foto: WFP

Fødevareassistance

WFP er i færd med at overgå fra traditionel fødevarehjælp til mere strategisk fødevareassistance med fokus på sårbare og katastroferamte landes fødevaresikkerhed. Til dette formål har WFP udviklet en række nye redskaber, der spænder bredere end alene levering af fødevarer, og som bidrager til at fremme fødevareproduktionen regionalt og hvor muligt lokalt. I humanitære situationer er der f.eks. fokus på udvikling af lokalt fremstillede ernæringsrigtige produkter, der ikke kræver tilberedning og dermed brug af vand og brændstof (energikiks). I kronisk fødevareusikre regioner anvender WFP sit lokale opkøbsprogram (”Purchase for Progress”) for at styrke et marked for småbønder til brug for bl.a. opbygning af strategiske fødevarelagre. Endelig anvender WFP i stigende grad kontanter og fødevarekuponer i forbindelse med fødevarebistand til sårbare befolkningsgrupper som flygtninge, internt fordrevne, gravide og ammende kvinder, børn og HIV/AIDS-ramte.  Siden 2009 er antallet af mennesker der modtog fødevareassistance gennem kontanter og fødevarekuponer tredobbelt, og i 2015 modtog 9.59 mio. mennesker kontanter og fødevarekuponer som fødevareassistance.

Læs mere om WFPs arbejde med fødevareassistance her.

Koordination af humanitære indsatser

WFP koordinerer den internationale humanitære indsats med sigte på at sikre hurtig udbringning af den humanitære assistance. Organisationen har en central rolle som leverandør af logistik på vegne af det samlede FN-system. WFP leverer flytransport af personel og gods, samt kommunikation og IT-ydelser. Endelig er WFP også sammen med FAO ansvarlig for koordinationen af indsatserne på fødevareområdet i humanitære kriser. WFP har en central rolle i effektiviseringen af det humanitære system, og er bl.a. hovedaktør i gennemførslen af det humanitære reformprogram, den Transformative Agenda. Endvidere implementerer WFP en række initiativer, der har til formål at levere til The Grand Bargain, som blev vedtaget til det humanitære topmøde i Istanbul i maj 2016. Initiativerne indebærer bl.a. en styrkelse af forbindelsen mellem det humanitære system og udviklingsarbejde, samt øget anvendelse og koordinering af programmer, der giver modtagerne kontanter fremfor fødevarer.

Udfordringer

Den største udfordring for WFP er den fortsatte globale fødevareusikkerhed, hvor omkring 795 mio. mennesker – svarende til ca. hver 9. person på jorden – er ramt af sult. En udfordring der forværres af klimaforandringer, naturkatastrofer samt menneskeskabte konflikter og kriser. 

''

Infografik: WFP

Udforsk WFP's kort over sult i verden her

Sikkerhed

Humanitær adgang er under stigende pres i en række af klodens brændpunkter, hvilket sætter begrænsninger for organisationens rækkevide. Sikkerheden for WFP’s personale i skrøbelige og konfliktramte områder udgør endnu en udfordring for organisationen. Det samme gør WFP’s mangeårige engagement i ofte de samme langvarige kriser rundt om på kloden, hvilket lægger beslag på en stadig større andel af organisationens ressourcer. WFP har mere end 14.000 ansatte, hvoraf 90 pct. arbejder i felten.

Opdateret december 2016

Ved spørgsmål, kontakt romamb@um.dk


Læs mere om WFP her og WFP's nordiske kontor her

 

Find den danske organisationsstrategi for samarbejdet med WFP for 2014-17 her.

Fakta om WFP

Eksekutivdirektør: David Beasley (2017), USA

Bestyrelse: 36 medlemmer. Danmark indtrådte i bestyrelsen i 2015.

Danmarks kernebidrag i 2016 (til humanitære indsatser): 210 mio. DKK

 

''

Følg WFP på de sociale medier